2024-CÜ İL ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİNƏ EDİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN BƏZİ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Hər il olduğu kimi, növbəti - 2024-cü il üçün də Vergi Məcəlləsində əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur. Dəyişikliklər xüsusilə maliyyə və kapital bazarı, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat sahələrini və digər ümumi məsələləri əhatə edir. Dəyişikliklər layihəsindən ən əhəmiyyətli olanları diqqətinizə çatdırırıq:

 1. ƏDV depozit hesabına pul vəsaitinin daxil olması vaxtı da ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı kimi müəyyən ediləcək;
 2. Riskli vergi ödəyicilərinin müəyyən edilməsi əsasları azaldılacaq, həmin siyahıdan çıxarılması qaydası və şərtləri müəyyən ediləcək;
 3. Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində tutlan verginin dərəcəsi azaldılacaq (5%);
 4. 2024-cü ildə müddəti bitən kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə vergi güzəştlərinin vaxtı daha 3 il müddətinə uzadılacaq;
 5. Nümayəndəlik, işçilərlə bağlı mənzil və yemək xərclərinin, eləcə də əmək şəraiti zərərli və sair işlərdə çalışan işçilərə verilən müəyyən məhsullar və vasitələrlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması normaları müəyyən ediləcək;
 6. Müəyyən edilən meyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara və sair sosial məqsədlər üçün yaradılmış fondlara köçürülən məbləğin mənfəət vergisindən azad edilən hissəsi artırılacaq (15% çox olmamaqla);
 7. Kredit təşkilatlarının ödənilməyən borclar müqabilində balansa götürdüyü girov əmlak və torpaqlar balansa götürüldükdən 2 il müddətində müvafiq olaraq əmlak və torpaq vergilərindən azad ediləcəklər;
 8. Müflis elan olunmuş banklar vergitutma məqsədləri üçün (Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək) xüsusi ehtiyatları yaratmaqla gəlirdən çıxmaq hüququna malik olacaqlar;
 9. Müəyyən mallar (“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.5-ci maddəsində göstərilən mallar, daşınmaz əmlak, avtomobil nəqliyyatı vasitələri və daşınar əsas vəsaitlər istisna olmaqla) vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən alış aktı əsasında alınması və ya malların kassa (NKA) çeki əsasında alınması üzrə gəlirdən çıxılan xərclər hər il üçün gəlirlərinin və xərclərinin (ən yüksəyinin) 2% həddində gəlirdən çıxıla biləcək;
 10. Icarəçinin balansında uçota alınmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən və icarə haqqı ilə əvəzləşdirilməyən (yaxud icarəyə verən tərəfindən əvəzi ödənilməyən) xərclər bağlanmış müqavilə müddəti ərzində, lakin 5 ildən az olmayaraq, illər üzrə mütənasib məbləğlərdə amortizasiya olunmaqla gəlirdən çıxılacaq;
 11. Lizinq müqaviləsinin obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı üzrə ƏDV-dən azadolma yalnız təsdiq edilən siyahıya əsasən müəyyən ediləcək;
 12. Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilməyəcəklər;
 13. Yük avtomobillərinin təmiri ilə bağlı vergi məqsədləri üçün təmir xərci norması artırılacaq (8%-dək).

Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, yuxarıda göstərilənlər yalnız layihədir və digər əlavə və düzəlişlər mümkündür.

Tarix
26 Oktyabr 2023
Uyğun xəbərlər
29 Dekabr 2019

Company (LLC) registration in Azerbaijan (Innovation in registration of an LLC)

As EKVITA, we provide services in multiple areas of law (corporate, labor, migration, tax, litigation, etc.), as well as accounting, audit, business development and accompany our clients starting from early stages of their businesses. In this regard, putting it simply, I would like to speak about “opening the company”. That is, what is the most appropriate organizational form for starting a business in Azerbaijan, its advantages, necessary procedures in the registration process and etc. As you know, there are several organizational forms for the establishment of a company in the legislation. However, today I would like to tell you about the Limited Liability Company (LLC), which is the most acceptable and simple one among the rest in terms of procedural and legal requirements. If we refer to the definition of LLC – a limited liability company means company established by one or more persons (natural persons and (or) legal entity), the charter capital of which is divided into shares, the sizes of which are specified by the charter. As can be seen from mentioned definition, the legislation does not set limits regarding the number of founders of the LLC. In other words, the founder can be one or more persons, including a foreign citizen. It should be noted that in the case of foreign citizens, the legislative or documentation requirements are the same as for Azerbaijani citizens, i.e. there are no additional or special requirements. Another benefit of the LLC is the absence of any restrictions regarding its charter capital in the legislation. In other words, there is no minimum or maximum limit, the charter capital may be settled in any amount. Therefore, in many cases, when establishing the LLC, the charter capital is formed in the amount of 10-100 manats. It also should be noted that the registration process of the LLC is notable for its simplicity, and it would be appropriate to emphasize the innovative policy pursued by the Ministry of Taxes in this sphere. Thanks to it, Azerbaijan has established itself in 9th place in terms of the “Starting a Business” indicator among 190 countries this year, according to the annual Doing Business Report of the World Bank.Powered by Froala Editor

24 Yanvar 2020

EKVITA Qanuni Dəyişikliklər

Legal Act: Order on the implementation of renewable energy pilot projectsLegal Act: Law on the procedure for using the right of legislative initiative by citizens of the Azerbaijan RepublicLegal Act: Law on n minimum living wage in the Republic of Azerbaijan for 2020Legal Act: Law on the limit of the demand criteria in the Republic of Azerbaijan for 2020Legal Act: Decree on amendments to the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan On ensuring the activities of the Agency for the development of small and medium-sized businesses of the Republic of AzerbaijanLegal Act: Law on amendments to the Law on Courts and JudgesLegal Act: Law on amendments to the Code of Administrative OffensesLegal Act: Law on amendments to the Tax CodeLegal Act: Law on amendments to the Law on State Forensic Examination ActivitiesLegal Act: Law on amendments to the Law on Health InsurancePowered by Froala Editor

28 Yanvar 2021

EKVITA Dekabr Qanuni Dəyişikliklər

Legal Act: Law on Amendments to the Law on Deposit InsuranceLegal Act: Law on Amendments to the Law on Full Deposit InsuranceLegal Act: Decree on Amendments to the Procedure for the Formation, Management and Use of the Fund to Support the Fight Against CoronavirusLegal Act: Law on Amendments to the Code of Administrative OffensesLegal Act: Law on Amendments to the Law on MediationLegal Act: Order on measures for the implementation of a pilot project for the construction of a wind farm with a capacity of 240 MWLegal Act: Law on the subsistence minimum in the Republic of Azerbaijan for 2021Legal Act: Law on Amendments to the Law on Environmental ProtectionLegal Act: Law on Amendments to the Labor CodePowered by Froala Editor